ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.     Základní ustanovení

 

1.1. Provozovatelem e-shopu je: 

Vlooma s.r.o. se sídlem Kojetice 162, 675 23, IČO: 09110429, DIČ: CZ09110429, zapsané u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117304, kterou zastupuje Ing. Vladimír Obršlík a Maribel Obršlíková, jednatelé,

telefon:  +420 773 628 326

e-mail: info@myfreemix.cz

 

1.2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vlooma s.r.o. (dále jen: „správce“).

 

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2.     Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění zákazníkovy objednávky.

Správce zpracovává zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3.     Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.2. Zákazníkův souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zákazníkovy objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje zákazníka, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce plnit. Zároveň není možné zasílání obchodních sdělení ani možnost dalších marketingových aktivit.

3.4. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste jako zákazník poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

4.     Doba uchovávání údajů

 

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (a zároveň po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5.     Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

5.1.Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby, za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

·      jméno, příjmení, titul,

·       poštovní adresa,

·       fakturační adresa,

·       e-mailová adresa,

·       telefonický kontakt,

·       údaje o bankovním spojení,

·       údaje o předmětu plnění správce.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.     Práva zákazníka/ vaše práva

 

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7.     Podmínky zabezpečení osobních údajů – Prohlášení správce

 

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).

 

7.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8.     Závěrečná ustanovení

 

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 7. 2023 a ruší platnost předchozích zásad zpracování osobních údajů.